On ne sait jamais pourquoi on meurt. Anouilh Jean

On ne sait jamais pourquoi on meurt.
Citations de Jean Anouilh
Jean Anouilh